Protecția datelor

Pe scurt GDPR sau informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

“Date cu caracter personal” – informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este o persoana fizică identificabilă cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

“Prelucrare” – operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

“Destinatar” – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Nu sunt considerate destinatari autoritățile publice cărora li se pot comunica astfel de date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern.

“Parte terță” – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoană împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter perssonal.

“Consimțământul persoanei vizate” – manifestarea de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fară echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Ce date colectăm?

În urma solicitarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin formularul de contact, http://www.ileanadaiansova.com colectează toate datele introduse în formular, însă le păstrează confidențialitatea, cu scopul strict de a răspunde la solicitări și de a continua eventuala corespondență. Vă asigurăm că adresele de email folosite de dumneavoastră pe site nu vor fi înstrăinate către terțe părți.

Persoana vizată consimte ca http://www.ileanadaiansova.com să prelucreze datele sale cu caracter personal. În acest scop, persoana vizată declară că înțelege că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate de către http://www.ileanadaiansova.com în oricare din modalitățile de prelucrare prevăzute mai sus.

Persoana vizată declară că înțelege și consimte ca datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate de http://www.ileanadaiansova.com, nu vor fi divulgate/vândute prin transmitere sau punere la dispoziție, în orice mod, unor terți destinatari și ne vom asigura prin toate mijloacele care ne stau la dispoziție că aceste informații sunt în siguranță.

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe termen nedefinit, acestea putand fi sterse sau modificate la cerere, trimitand o solicitare la contact@ileanadaiansova.com.

Persoana vizată are dreptul de a solicita accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal. De asemenea, persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.

http://www.ileanadaiansova.com va răspunde solicitarilor persoanei vizate în legătură cu datele sale cu caracter personal, într-un termen rezonabil, conform complexității acestora. Solicitările persoanei vizate se vor adresa, în scris, la adresa de email precizată mai sus.